2018-06-24 g5 Gotham City v Angel City - regularman