2018-06-23 g4 Gotham City v Rose City - regularman