2016-04-02 Palouse River v Camaro Harem - regularman