2018-03-24 g6 Happy Valley v Rage City - regularman