2017-10-14 Knocktoberfest G4 Rainy City v NDC - regularman