2014-03-15 Cherry City Dolls of Anarchy v Panty Raiders - regularman